29.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δημοσιεύθηκε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που αποσαφηνίζει πολλά από τα κενά που είχαν δημιουργηθεί για τα μέτρα στήριξης.

Στην απόφαση διακρίνουμε δύο περιπτώσεις . Η μία αφορά της επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, εφεξής στο παρόν θα αποκαλούνται «επιχειρήσεις που έκλεισαν». Η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει της λίστας των ΚΑΔ, εφεξής στο παρόν θα αποκαλούνται «επιχειρήσεις που πλήττονται». Σημειώνουμε ότι για να πλήττεται μια επιχείρηση, θα πρέπει να έχει κύριο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα με τους πληττόμενους, είτε να έχει δευτερεύων ΚΑΔ που αναφέρεται στην ίδια λίστα, με την προϋπόθεση ο ΚΑΔ αυτός να είχε περισσότερο έσοδα από τον κύριο ΚΑΔ σύμφωνα με την αρχική δήλωση Ε3 του φορολογικού έτους 2018. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, αρκεί να έχει έσοδα περισσότερα από τον κύριο.

Παρακάτω αναλύουμε τι ισχύει σχετικά με τις αιτήσεις αναστολής συμβάσεων προσωπικού και στις δύο περιπτώσεις.

 

 1. Προθεσμία υποβολής αίτησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ).
  • Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, μέχρι Τρίτη 31/3
  • Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, μέχρι Δευτέρα 20/4
 2. Αφού ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ενημερώνει αυθημερόν τους εργαζόμενους δίνοντάς τους τον αριθμό πρωτοκόλλου. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα supportemployees.yeka.gr και να αποδεχθούν την θέση της σύμβασής τους σε αναστολή δηλώνοντας παράλληλα τον IBAN τους με προθεσμία:
  • Για μεν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020,  ως εξής :
 • Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
 • Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
 • Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
 • Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
 • Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
 • Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
 • Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
 • Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
 • Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
 • Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα  δύναται να παραταθεί.

 • Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που πλήττονται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτoύς, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.
 1. Απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας
  • Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν απαγορεύεται να κάνουν απολύσεις για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Τυχόν απολύσεις που έγιναν από 18/03  κηρρύσσονται άκυρες.
  • Οι επιχειρήσεις που πλήττονται και κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
 1. Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων
  • Για τους εργαζόμενους που η σύμβασή τους τίθεται σε αναστολή παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε ανήκουν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν είτε ανήκουν στις επιχειρήσεις που πλήττονται
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που έκλεισαν ή πλήττονται, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.
 2. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου
  • Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν, τίθενται  σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
  • Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020  μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους
 3. Σύνδεση θέσης συμβάσεων σε αναστολή με τα λοιπά μέτρα στήριξης
  • Για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν αν δεν κάνουν την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση για θέση συμβάσεων σε αναστολή κηρύσσονται έκπτωτοι  από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν η απόφαση που δημοσιεύθηκε δεν αναφέρει δυνατότητα επιλογής του εργοδότη να μην θέσει εργαζόμενους σε αναστολή. Επιπλέον αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έκλεισαν δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους.
  • Οι επιχειρήσεις που πλήττονται, ακόμα και αν δεν θέσουν εργαζομένους σε αναστολή, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση, διαφορετικά δεν θα δικαιούνται την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Εν αντιθέσει με τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, οι επιχειρήσεις που πλήττονται μπορούν να βάλουν σε αναστολή σύμβασης μέρος του προσωπικού τους. Παρακάτω αναφέρονται διατάξεις που αφορούν μόνο επιχειρήσεις που πλήττονται.
 1. Περίοδος διατήρησης ίδιου αριθμού προσωπικού – μόνο για επιχειρήσεις που πλήττονται
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται και κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.
 1. Σταδιακή ένταξη εργαζομένων στο καθεστώς αναστολής σύμβασης – μόνο για επιχειρήσεις που πλήττονται
  • Μέχρι 20/04/2020 οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας  σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.  
 1. Λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας – μετακίνηση προσωπικού στις εταιρείες του ίδιου ομίλου – μόνο για επιχειρήσεις που πλήττονται
  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται, για το προσωπικό το οποίο δεν θέτουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας λειτουργίας με προσωπικό ασφαλείας (εργασία τις μισές μέρες του μήνα) και της μετακίνησης εργαζομένων εντός του ίδιου ομίλου
 1. Τηλεργασία και αναστολή σύμβασης μόνο για επιχειρήσεις που πλήττονται
  • Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
 1. Αναστολή σύμβασης και καταβολή μισθού μόνο για επιχειρήσεις που πλήττονται
  • Επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  εξ ελευθεριότητας . Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  12. Κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης από προσωπικό με αναστολή σύμβασης μέσω  τηλεργασίας – μόνο για επιχειρήσεις που πλήττονται

 • Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 1. Εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει από 01/03 μέχρι 20/03
  • Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς τόσο από επιχειρήσεις που έκλεισαν όσο και από επιχειρήσεις που πλήττονται δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Την αποζημίωση την δικαιούνται ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος  τακτικής ανεργίας
 1. Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες που έκλεισαν ή πλήττονται
  • Στην περίπτωση αυτή εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού