17.06.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δικαιολόγησε για δικηγόρο δαπάνες ενδυμασίας και καθαρισμού της. Η αιτιολογία ήταν ότι το επάγγελμα του δικηγόρου απαιτεί συγκεκριμένη ενδυματολογική πειθαρχία και ως εκ τούτου, επιβάλλει έναν αυστηρά καθορισμένο κώδικα ενδυμασίας (dress code). Οπότε δαπάνες ενδυμασίας η οποία ενδείκνυται ή επιβάλλεται σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να δικαιολογηθεί από πλευράς φόρου εισοδήματος. Στην απόφαση της Δ.Ε.Δ. δεν καθίσταται σαφές αν ο ΦΠΑ των ενδυμάτων εξέπεσε ως ΦΠΑ ή αναγνωρίστηκε ως έξοδο. Ωστόσο στην διάταξη για τις μη εκπεστέες δαπάνες ΦΠΑ, τα ενδύματα δεν καθονομάζονται, οπότε κατά την γνώμη μας από την στιγμή που η δαπάνη αναγνωρίζεται από πλευράς φόρου εισοδήματος, θα πρέπει να εκπέσει και ο ΦΠΑ. Το γεγονός ότι αναγνωρίστηκαν δαπάνες έκπτωση για δικηγόρο, σημαίνει επίσης μπορούν να αναγνωριστούν και για άλλα επαγγέλματα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Το αν ο ρουχισμός είναι ο κατάλληλος ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης της δαπάνης, είναι θέμα πραγματικό το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.