22.09.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κατατέθηκε χθες βράδυ προς ψήφιση η τροπολογία για την υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 40% των εργαζομένων. Η διάταξη δυστυχώς δεν διευκρινίζει τίποτα, δεν κάνει καμία διάκριση στην τήρηση αποστάσεων, το μόνο που αναφέρει είναι ότι αν εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της διάταξης δεν δηλωθεί το 40% των εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, θα επιβληθεί πρόστιμο 3.000 ευρώ. Για το πώς ορίζεται το εφικτό ή όχι της τηλεργασίας, επίσης δεν αναφέρει τίποτα. Το μόνο που αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση είναι ενδεικτικά ειδικότητες στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία και συγκεκριμένα «Προβλέπεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνον σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, δηλ. μόνον εφόσον η φύση της παρεχόμενης εργασίας είναι συμβατή με την τηλεργασία και, επομένως, εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, ενδεικτικά, oι εκπαιδευτικές δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας), οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων, οι ταχύμεταφορές.»

Δεν έχουμε απάντηση σε καμία άλλη ερώτηση. Π.χ. τι κάνουμε αν το 40% δεν είναι ακέραιος αριθμός. Τι κάνουμε σε περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Τι γίνεται όταν σε μόνιμη βάση υπάλληλος εργάζεται σε πελάτη της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Τι γίνεται όταν ένας υπάλληλος γραφείου κάνει και παράλληλες εργασίες όπως π.χ. παραδόσεις.

Επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος και επειδή ως γραφείο για να σας εξυπηρετήσουμε όλους θα πρέπει να αφήσουμε όλες τις άλλες εργασίες, παρακαλώ σημειώστε μας με Mail στο τμήμα μισθοδοσίας τους εργαζόμενους τους οποίους επιθυμείτε να δηλώσουμε στην τηλεργασία. Ενεργείστε κατά συνείδηση και σύμφωνα με τη λογική σας. Δυστυχώς δεν έχουμε επιπλέον οδηγίες, ούτε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να σας βοηθήσουμε ως προς τα πια άτομα πρέπει να δηλωθούν.

Ακολουθεί η διάταξη προς ενημέρωσή σας. Αν υπάρξει νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

 Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση του παρόντος οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνουεργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και προκειμένου αφενός να αποσυμφορηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι χώροι εργασίας, αφετέρου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τον κορωνοϊό COVID-19, προτείνονται συγκεκριμένα προσωρινά και έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, με την περ. α) προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόσει το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, με την αξιοποίηση και του συνόλου των διαθέσιμων τεχνολογικών δυνατοτήτων και ψηφιακών εφαρμογών, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων του που δύνανται να εργαστούν με το σύστημα αυτό. Προβλέπεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνον σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, δηλ. μόνον εφόσον η φύση της παρεχόμενης εργασίας είναι συμβατή με την τηλεργασία και, επομένως, εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, ενδεικτικά, oι εκπαιδευτικές δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας), οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων, οι ταχύ μεταφορές.

Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης υποχρεούται να προαναγγείλει το προσωπικό που θα απασχοληθεί εξ αποστάσεως, για το σύνολο της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Τυχόν παράβαση εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσης αυτής, επιφέρει πρόστιμο που επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την περ. β) εισάγεται ως έκτακτο μέτρο η σταδιακή προσέλευση και η αντίστοιχη αποχώρηση των εργαζομένων προς καί από τον τόπο εργασίας με σκοπό την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και του τόπου παροχής της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη και λήξη του ωραρίου προσαρμόζεται με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός διώρου σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Με την περ. γ) προσδιορίζεται η χωρική ισχύς των προτεινόμενων μέτρων (Περιφέρεια Αττικής) και η έναρξη ισχύος αυτών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας για την έκδοση κοινής απόφασης με την οποία θα επεκτείνονται τα ανωτέρω θεσπιζόμενα μέτρα ως προς τον χρόνο και τόπο εφαρμογής τους, θα διαφοροποιείται το ποσοστό εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας και θα καθορίζονται άλλα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.