01.06.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4690/31-05-2020

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  • Νομοθετήθηκε η έκπτωση 25% για τις δόσεις ρυθμίσεων μηνός Μαΐου. Επίσης για εμπρόθεσμες πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων από 11/03 μέχρι 29/03 θα διενεργηθεί η έκπτωση αναδρομικά με συμψηφισμό. Δεν ψηφίστηκε διάταξη για συμψηφισμό 25% αν ο ΦΠΑ μηνός Απριλίου πληρώθηκε εμπρόθεσμα μέχρι 29/05
  • Επεκτάθηκε η δυνατότητα μείωσης του ενοικίου για τις εταιρείες που πλήττονται μέχρι και τον Αύγουστο. Με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών θα ανακοινώνονται ποιες επιχειρήσεις θεωρείται ότι εξακολουθούν να πλήττονται
  • Η πληρωμή των αναδρομικών του έτους 2013 με εκκαθαριστικό που εκδόθηκε απευθείας από την διοίκηση παρατείνεται μέχρι 31/07/2020
  • Οι ιδιοκτήτες που έλαβαν μειωμένο ενοίκιο βάσει των διατάξεων, δικαιούνται να συμψηφίσουν ποσό ύψους 20% επί του 60% του ενοικίου πριν την έκπτωση. Αυτό σημαίνει συμψηφισμός πόσου 12% επί του συμβατικού ενοικίου Παράδειγμα. Έστω μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ. Έστω ότι εισπράχθηκε μειωμένο μίσθωμα για 3 μήνες, (Απρίλιο Μάιο και Ιούνιο) Ο ιδιοκτήτης τότε δημιουργεί αυτόματα έναν «κουμπαρά» 360 ευρώ (120 *3) με τον οποίο συμψηφίζει φορολογικές υποχρεώσεις που θα γεννηθούν από 31/07/2020 και μετά. Αναμένουμε και σχετική εγκύκλιο για τις λεπτομέρειες
  • Αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες (έχουν ήδη ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες) οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
  • Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή έως τις 30.09.2020, για τους κομιστές αξιογράφων πλην τουριστικών επαγγελμάτων, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.09.2020.