15.04.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑ 2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 αφορά επιδότηση δόσεων δανείων για 8 μήνες.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 9 Μαΐου 2021. 

Δεν γίνεται για την ίδιο δάνειο να ισχύσει το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 και άλλο πρόγραμμα επιχορήγησης δανείων, όπως το πρόγραμμα επιδότησης τόκων. 

Όσοι ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος 

Για εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 31/12/2020 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α) η επιδότηση έχει ως εξής: 

Για τους τρεις πρώτους μήνες επιδοτείται το 90% της μηνιαίας δόσης 

Για τους επόμενους τρεις μήνες επιδοτείται το 80% της μηνιαίας δόσης 

Για τους τελευταίους δύο μήνες επιδοτείται το 70% της μηνιαίας δόσης. 

Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό: 

 • Των 600 ευρώ ανά οφειλή για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους 
 • Των 5.000 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 • Των 15.000 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μικρές επιχειρήσεις 
 • Των 50.000 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μεσαίες επιχειρήσεις 

 

Για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31/12/2020 (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β) η επιδότηση έχει ως εξής: 

 

Για τους τρεις πρώτους μήνες επιδοτείται το 80% της μηνιαίας δόσης 

Για τους επόμενους τρεις μήνες επιδοτείται το 70% της μηνιαίας δόσης 

Για τους τελευταίους δύο μήνες επιδοτείται το 60% της μηνιαίας δόσης. 

Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό: 

 • Των 500 ευρώ ανά οφειλή για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους 
 • Των 4.000 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 • Των 12.500 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μικρές επιχειρήσεις 
 • Των 40.000 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μεσαίες επιχειρήσεις 

 

Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ) η επιδότηση έχει ως εξής: 

Για τους τρεις πρώτους μήνες επιδοτείται το 50% της μηνιαίας δόσης 

Για τους επόμενους τρεις μήνες επιδοτείται το 40% της μηνιαίας δόσης 

Για τους τελευταίους δύο μήνες επιδοτείται το 30% της μηνιαίας δόσης. 

Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό: 

 • Των 300 ευρώ ανά οφειλή για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους 
 •  εντάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 • Των 7.500 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μικρές επιχειρήσεις 
 • Των 25.000 ευρώ ανά οφειλή για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μεσαίες επιχειρήσεις 

Σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, υπάρχει το πλαφόν του 1.800.000 ευρώ Προσωρινού Πλαισίου. 

Όταν λήξει η περίοδος συνεισφοράς του δημοσίου τότε ο οφειλέτης πρέπει να πληρώνει εμπρόθεσμα τις υπόλοιπες δόσεις για χρονικό διάστημα: 

 • 6 μηνών στην περίπτωση Α 
 • 12 μηνών στην περίπτωση Β 
 • 18 μηνών στην περίπτωση Γ 

Ο οφειλέτης στις παραπάνω περιόδους μπορεί χωρίς πρόβλημα να μην πληρώσει εμπρόθεσμα μία μόνο δόση. 

 

Κριτήρια ένταξης: 

 

 1. Η επιχείρηση να ανήκει στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ και το 2020 να παρουσίαζαν μείωση τζίρου ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 
 1. Να υφίσταται επαγγελματική ή επιχειρηματική οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα  
 1. Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. 
 1. Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά (π.χ. το πρόγραμμα επιδότησης τόκων) 
 1. Να μην υφίστανται δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. 

Επιπλέον κριτήρια ένταξης ανά περίπτωση (υπάρχουν τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις) 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α.  Για εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 31/12/2020 

Για φυσικά πρόσωπα χωρίς προσωπικό 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2020 να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 18.000 για τον ή την σύζυγο του αιτούνται και κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τρία.   
 • Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ 
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να μην υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. 

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 μέχρι και 9 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις (2019) 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του 2020 να μην ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.  
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ 

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από  10 μέχρι και 49 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης (2019) 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του 2020 να μην ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.  
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τα 5.000.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τις 750.000 ευρώ 

Για νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 μέχρι και 249 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 10.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10.000.000 ευρώ έως 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2020 να μην ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ ή ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ 
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τα 25.000.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τα 3.750.000 ευρώ 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β Για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31/12/2020  

Για φυσικά πρόσωπα χωρίς προσωπικό 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2020 να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 13.000 για τον ή την σύζυγο του αιτούνται και κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τρία.   
 • Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ 
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή. 

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 μέχρι και 9 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις (2019) 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 2.250.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του 2020 να μην ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.  
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τις 850.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τις 127.500 ευρώ 

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 μέχρι και 49 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης (2019) 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 9.000.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του 2020 να μην ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.  
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τα 4.250.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τις 637.500 ευρώ 

Για νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 μέχρι και 249 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 10.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10.000.000 ευρώ έως 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 45.000.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2020 να μην ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ 
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τα 21.250.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τα 3.187.500 ευρώ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ  Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα  

Για φυσικά πρόσωπα χωρίς προσωπικό 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2020 να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 για τον ή την σύζυγο του αιτούνται και κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τρία.   
 • Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ 
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. 
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018. 

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 μέχρι και 9 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις (2019) 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 1.250.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του 2020 να μην ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.  
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τις 550.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τις 82.500 ευρώ 
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018. 

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 μέχρι και 49 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης (2019) 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού του 2020 να μην ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.  
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τα 2.750.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τις 412.500 ευρώ 
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018 

Για νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 μέχρι και 249 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από 10.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10.000.000 ευρώ έως 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης 

 • Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ  
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2020 να μην ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ 
 • Οι καταθέσεις σε ημεδαπή και αλλοδαπή να μην ξεπερνούν τα 13.000.000 ευρώ και τα επενδυτικά προϊόντα να μην ξεπερνούν τα 2.062.500 ευρώ 
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018 

 

Επιπλέον 

 • Μεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να ήταν προβληματικές την 31/12/2019 ή αν ήταν τότε προβληματικές να μην είναι κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. 
 • Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019: 
 • να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και 
 • να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων 
 • Να μην έχουν επιβληθεί α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ή του Δικαστηρίου (ΔΕΕ). 
 • Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα. 
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να μη μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.