06.04.22

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εμπειρία άνω των 35 ετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και τη Παρακολούθηση και Διαχείριση Προγραμμάτων (Εθνικών & Ευρωπαϊκών) και Έργων μεγάλου μεγέθους. Πρόσθετοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης περιλαμβάνουν σχεδιασμό & παρακολούθηση έργων μεγάλων θεαμάτων, αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης και σχεδίων εργασίας για έργα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και τεχνολογία, εμπορική διοίκηση και οργάνωση, προσδιορισμό τεχνικών ευκαιριών και ευκαιριών μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης για ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, καθώς και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων MSc στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και MA στις Διεθνείς Σχέσεις από το Boston University καθώς και BSc in Business από το Indiana University – Kelley School of Business. Αποτελεί μέλος της ομάδας της NewAccounts από το 2022.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ