06.04.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ) της 10/03/2022, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησε στην Πρώτη (1η) Τροποποίησή της σε μια σειρά από Άρθρα.

Πιο συγκεκριμένα τροποποιούνται τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο 4 «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (Σημείο 3.δ. & Σημείο 7)

Κεφάλαιο 6 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

10.85/ Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών,

56.10.11.06/Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα,

90.02.12.00/ Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,

90.02.12.01/Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων,

93.21/Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων,

93.29.11.06/Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.

Επίσης διευκρινίζεται ότι ο ΚΑΔ 93.13.10.03 / Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή, ως μη επιλέξιμος στην δράση προστίθεται στη τελευταία παράγραφο της ενότητας 6.1 στον πίνακα του Κεφ. 6 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ υπό την ένδειξη «Εξαιρουμένων των ΚΑΔ».

Κεφάλαιο 13.2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» – Ενότητα 2. Επαλήθευση – Σημείο α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ», στο  υπ. αριθμ. 2) δικαιολογητικό προστίθεται η πρόταση: «Εφόσον πρόκειται για αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού, η μη υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ πρέπει να συνάγεται από την Άδεια/Βεβαίωση Ίδρυσης και Λειτουργίας της ή άλλο νόμιμο και ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας έγγραφο».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ»,

προστίθεται παράγραφος στο δικαιολογητικό 1 ως εξής:

«Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων

ΦΠΑ προσκομίζονται τα παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 1293/10.03.2022 αρχική πρόσκληση.

 

Θυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 15:00.

 

Στο άρθρο θα βρείτε την αρχική πρόσκληση αλλά και την 1η τροποποίηση.