19.11.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 • Ισχύει και για πωλήσεις αγαθών (άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ-πωλήσεις εξ αποστάσεως) και για ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών όπως ίσχυε από το 2015
 • Πλέον οι λιανικές πωλήσεις προς χώρες της Ε.Ε. επιβαρύνονται με τον ΦΠΑ της χώρας όπου ο αγοραστής παραλαμβάνει την παραγγελία του.
 • Αν η επιχείρηση δεν κάνει λιανικές πωλήσεις σε χώρες της Ε.Ε. άνω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, τότε μπορεί να επιλέξει να βάζει ΦΠΑ Ελλάδας και δεν μπαίνει στο νέο καθεστώς.
 • Τη στιγμή που θα ξεπεράσει τις πωλήσεις των 10.000 συνολικά προς χώρες της Ε.Ε. τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να βάζει ΦΠΑ της χώρας του αγοραστή
 • Θυμίζουμε ότι με το παλιό καθεστώς που δεν ισχύει πλέον, οι πωλήσεις προς πελάτες λιανικής εντός Ε.Ε. επιβαρυνόντουσαν με ΦΠΑ της χώρας του πωλητή, εκτός και αν οι ετήσιες πωλήσεις σε κάθε συγκεκριμένη χώρα υπερέβαιναν το όριο των 100.000 ευρώ ή 35.000 ευρώ, ανάλογα με ποιο όριο είχε επιλέξει η κάθε χώρα.
 • Για να αποδώσει τον ΦΠΑ της χώρας του αγοραστή, θα πρέπει είτε να έχει φορολογικό εκπρόσωπο σε κάθε χώρα (βαριά διαδικασία) είτε να εγγραφεί στο νέο καθεστώς των άρθρων 47γ και 47δ του κώδικα ΦΠΑ
 • Τον ΦΠΑ της κάθε χώρας κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τον βρίσκει εδώ https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_el.htm#shortcut-8 Ο πίνακας αυτός ανανεώνεται κάθε Ιανουάριο και κάθε Ιούλιο
 • Καθώς μιλάμε για πωλήσεις λιανικής, ο ΦΠΑ δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφεται διακριτά ως ποσό. Το ποσό της απόδειξης αρκεί να αναγράφει μόνο τη συνολική αξία, αλλά θα πρέπει να αναφέρει και τον συντελεστή ΦΠΑ τον οποίο εμπεριέχει.
 • Οι πωλήσεις σε κάθε χώρα θα πρέπει να εμφανίζονται διακριτά στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, με τρόπο ώστε να μπορούν να διαπιστωθούν από τον έλεγχο.
 • Οι δηλώσεις ΦΠΑ γίνονται ανά τρίμηνο και γίνεται μια δήλωση για όλες τις πωλήσεις λιανικής που έγιναν προς την Ε.Ε. το τρίμηνο αναφοράς, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.
 • Ειδικά αν πρόκειται για πωλήσεις προς την Ε.Ε. οι οποίες στέλνονται τριγωνικά από χώρες εκτός Ε.Ε., τότε η δήλωση ΦΠΑ γίνεται ανά μήνα (καθεστώς 47-δ)
 • Από τη στιγμή που γίνει η εγγραφή στα ειδικά καθεστώτα, η διαδικασία ξεκινά το επόμενο τρίμηνο, άρα για εγγραφές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, η διαδικασία ξεκινάει από Ιανουάριο του 2022

Άλλες πολύ σημαντικές αλλαγές:

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα που μεσολαβεί στις πωλήσεις μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή, όταν ο προμηθευτής δεν είναι εταιρεία εγκατεστημένη στην Ευρώπη, τότε η πλατφόρμα αυτή εκλαμβάνεται ως «θεωρούμενος προμηθευτής»
 • Σε αυτήν την περίπτωση, μολονότι έχουμε μια πώληση, αυτή του προμηθευτή εκτός Ε.Ε. προς πελάτης λιανική εντός Ε.Ε., για σκοπούς ΦΠΑ θεωρούνται δύο κινήσεις. Η μία είναι B2B και θεωρείται ότι ο προμηθευτής πούλησε προς την επιχείρηση που μεσολαβεί και η άλλη B2C όπου θεωρείται ότι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την πλατφόρμα πουλά προς τον τελικό καταναλωτή.
 • Η σχετική B2B πώληση από τον προμηθευτή εκτός Ε.Ε. προς την επιχείρηση που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
 • Η σχετική B2C πώληση από την επιχείρηση που μεσολαβεί προς τον τελικό καταναλωτή επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ της χώρας στην οποία ο τελικός καταναλωτής παραλαμβάνει την παραγγελία του.
 • Η σχετική B2C πώληση εντάσσεται στο καθεστώς 47δ αν αφορά εμπορεύματα που εισάγονται εκτός Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται ανά μήνα.
 • Η σχετική B2C πώληση εντάσσεται στο καθεστώς 47γ, αν τα εμπορεύματα που πουλά ο εκτός Ε.Ε. προμηθευτής βρίσκονται εντός Ε.Ε. τη στιγμή της παραγγελίας.
 • Και οι δύο κινήσεις B2C και B2B θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα με την αποδοχή της πληρωμής του τελικού πελάτη από την πλατφόρμα.

 

Σχετικές Διατάξεις

 • Εγκύκλιος Ε 2138 / 2021
 • Εγκύκλιος Α 1212 / 2021
 • Εγκύκλιος Α 1242/2021
 • Ν. 4818/2021

Άρθρα του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) που άλλαξαν οι σχετικές διατάξεις:

 • Άρθρο 5α
 • Άρθρο 5β
 • Άρθρο 13 παρ. 5
 • Άρθρο 13 παρ.6
 • Άρθρο 14 παρ. 13 περ.β,γ,δ
 • Άρθρο 14α
 • Άρθρο 16 παρ. 2 και 3
 • Άρθρο 22 παρ. λε
 • Άρθρο 30 παρ. 1.α
 • Άρθρο 36 παρ. 5δ.
 • Αρθρα 47α-στ
 • Άρθρο 35 παρ.1
 • Άρθρο 11 παρ. 3
 • Άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4308/2014